ROS-termelés vizsgálata malignusan transzformált, TASK-3 géncsendesített melanoma sejtvonalon

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Sejtbiológia, Biofizika
Szerző(k):
Mosberger Eszter
Nyilas Renáta
Intézet:
Élettani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Rusznák Zoltán
Nagy Dénes

A melanoma malignum az egyik legagresszívebben viselkedő daganattípus. Ismeretes, hogy a tumorsejtek, így a melanoma malignum számára is, nagy jelentősségel bír a reaktív oxigén intermedierek (továbbiakban: ROS) igen kifinomult homeosztázisa. A mitokondrium ROS-termelő és -eltávolító mechanizmusai, valamint a mitokondriális ROS-emiszió fontos szerepet játszik a ROS-dependens túlélési faktorok és jelátviteli útvonalak aktiválásában.
Laboratóriumunk korábbi vizsgálatai rámutattak, hogy a TASK-3-csatorna jelentős mitokondriális lokalizációt mutat. A TASK-3 egy két alegységből felépülő, savszenzitiv, káliumra permeábilis ioncsatorna. A csatorna funkciójának vizsgálata céljából tranziens transzfekcióval csökkentettük a TASK-3 fehérjét kódoló kcnk9 gén kifejeződésnek mértékét a WM35 sejtvonalon. Az ezen transzfekcióval létrehozott két melanoma malignum tenyészetet (kontroll és knockdown) használtuk fel kísérleteink során. A transzfekció hatékonyságát a vektor által kódolt GFP (green flourescent protein) fehérje jelenlétével ellenőriztük.
A ROS-termelés vizsgálata során kálium-permanganát segítségével határoztuk meg a ROS-koncentrációt. A kísérletek során egy klorid- és szervesanyag-mentes inkubáló oldatot használtunk, majd az inkubálást követően a felülúszóból történt a ROS-koncentráció meghatározása. A mérés a felülúszóhoz feleslegben adott permanganát maradékának fotometriás meghatározásán alapult. Minden kísérlet során alkalmaztunk negatív és pozitív kontrollokat egyaránt. Vizsgálataink során ugyancsak kizártuk a nekrózis, és ezáltal a sejtekből kiszabaduló szervesanyag által okozott álnegatív reakciók lehetőségét is.
Az inkubáció eredményeként kapott oldatokból meghatározott ROS-mennyiség alapján kijelenthetjük, hogy a knockdown és a kontroll sejtek között eltérés volt a ROS-termelőképességben. A knockdown tenyészetek bazális és indukált ROS-termelése is kisebb mértékű volt, mint a kontroll tenyészetben található sejteké. Úgy véljük, hogy a csökkent ROS-termelés következtében fellépő csökkent túlélésifaktor-szintézis jól magyarázhatja a knockdown sejtek csökkent életképességét.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program