A protein foszfatáz 1 regulátor alegységének bakteriális expressziója

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Biokémia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Boros Enikő

Előadás adatai

Előadás címe: 
A protein foszfatáz 1 regulátor alegységének bakteriális expressziója
Összefoglaló: 

Érdeklődésünk középpontjában a protein foszfatáz enzimcsalád tagjai állnak, ezek közül is a protein foszfatáz 1 (PP1) katalitikus alegységhez kötődő egyik regulátor alegységet tanulmányoztuk. A muslicákban a foszfatázok regulációja egyszerűbbnek tekinthető, ezért a Drosophila melanogaster modellszervezetet használtam kíséreteimhez. A Flybase internetes adatbázisban, olyan fehérjéket kódoló géneket kerestünk, melyek valamelyik emlős PP1 kölcsönható fehérjével mutatnak hasonlóságot. Így megtaláltuk a CG9238 nevű gént, amely a humán PP1 glikogénkötő R5 alegység D. melanogaster homológját (R5h) kódolja.
Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk az R5h biokémiai tulajdonságait, ezért GST-fúziós fehérje formában Escherichia coli baktériumban termeltettem, affinitáskromatográfiával tisztítottam majd jellemeztem a rekombináns fehérjét.
Munkámhoz készen kaptam a pGEM-T-Easy-R5h vektort. Ebből a vektorból Nde I és Not I restrikciós enzimek segítségével kihasítottam az R5h cDNS inzertet, amit templátként használtam egy olyan PCR reakcióhoz, mellyel egy új Sal I hasítóhelyet alakítottam ki az inzert egyik végén. A pGEX-5x-1 vektort Not I és Sal I enzimekkel emésztettem és az azonos restrikciós enzimekkel kezelt R5h cDNS-t az expressziós vektorba ligáltam. A ligálás sikerességét restrikciós térképezéssel és DNS szekvenálással ellenőriztem. A fehérje expresszióra alkalmas vektor konstruktot E. coli DH5α törzsbe transzformáltam. A rekombináns fehérje termelését IPTG hozzáadásával indukáltam. Végül a rekombináns GST-fúziós fehérjét glutation-Sepharose kromatográfiával tisztítottam. A fehérje tisztaságát SDS poliakrilamid gélelektroforézissel ellenőriztem. Ily módon sikerült előállítanom a tiszta rekombináns R5h fehérjét, amely alkalmas volt arra, hogy ultracentrifugálással ellenőrizzük a glikogénkötő képességét. Munkám eredményeként sikerült igazolni a szerkezeti predikciót, azaz kimutattuk, hogy a CG9238 nevű gén valóban egy glikogénkötő fehérjét kódol. Munkacsoportunk élesztő kéthibrid technikával azt is igazolta, hogy a R5h kölcsönhatásba lép mind a négy ismert D. melanogaster PP1 katalitikus alegység izoformájával, tehát a PP1 regulátor alegységének tekinthető.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Dombrádi Viktor
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Orvosi Vegytani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program