Tudományos diákköri szabályzat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A DE OEC TDK SZABÁLYZATA 
 
1. A Tudományos Diákköri Tanács (TDT) a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Tudományos Bizottságának albizottságaként működik, és ellátja a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) karainak tudományos diákköri feladatait az orvos- és egészségtudományi képzési területein.
 
2. A Tudományos Diákkör (TDK) az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi. A DE OEC TDK-nak tagja lehet a DE OEC bármelyik beiratkozott hallgatója, továbbá a DE más karainak és más egyetemek hallgatói is, amennyiben fogadásukra a DE OEC intézeteiben, klinikáin és tanszékein működő munkacsoportok készek.
 
3. A TDK célja a hallgatók bekapcsolása az egyetem oktatási szervezeti egységeinek ill. az egyetemmel kapcsolatban lévő más egészségügyi intézményeknek, valamint kutatóhelyeknek az oktató- és kutatómunkájába, betegellátó tevékenységébe, továbbá az ennek során elért eredmények számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.
 
4. A TDK szervezeti felépítése
 
4.1. Munkacsoportok
A TDK tevékenysége iránt érdeklődő hallgató jelentkezik annál az oktatónál, akinek irányítása mellett dolgozni kíván. A jelentkezés elfogadásáról a választott oktató, végső soron az intézetvezető dönt. A jelentkezés feltételeit az egyes intézetek (klinikák) maguk határozzák meg.
A TDK-nak vannak regisztrált és teljes jogú tagjai. Regisztrált tag az, akinek jelentkezését a választott intézet vagy klinika elfogadja. Teljes jogú taggá akkor válik a hallgató, ha valamilyen dokumentálható tudományos tevékenységet (TDK pályamunka, tudományos közlemény, TDK konferencián vagy egyéb tudományos kongresszuson bemutatott előadás vagy poszter) tud felmutatni. A teljes jogú tagságról a hallgató igazolást kap a Tudományos Diákköri Tanácstól.
 
4.2. Intézeti (klinikai) diákkör
A felügyeleti jogot az intézet vagy klinika vezetője, illetve az általa megbízott TDK vezető oktató gyakorolja. Az intézet (klinika) diákkörösei maguk közül évente hallgatói titkárt választhatnak, aki bármikor visszahívható. A TDK vezető oktató és a hallgatói titkár feladata az intézeten (klinikán) belüli TDK munka szervezése, a szükséges adminisztratív feladatok ellátása (az adott intézetben dolgozó regisztrált és teljes jogú hallgatók nyilvántartása, TDK előadások bejelentésének visszaigazolása, pályamunkák hitelesítése), valamint kapcsolattartás a TDK egyetemi szervezetével. A szervezeti egység kötelessége az adott intézetben (klinikán) a TDK-val kapcsolatban keletkezett dokumentumok archiválása és megőrzése legalább a keletkezésüktől számított 10 évig.
 
4.3. Centrum diákkör
Fő döntéshozó szerve a Választmány, amely az intézeti (klinikai) diákkörök vezető oktatóiból és hallgatói titkáraiból áll, összehívását (évente legalább egyszer) a Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége (TDTE), vagy tagjainak 2/3-a kezdeményezheti, döntéseit a jelen lévő tagok egyszerű többségével hozza. Feladata a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) és a TDT Elnökség következő bekezdésben részletezett tagjainak megválasztása, a TDK működésével kapcsolatos elvi döntések meghozatala, azok nyilvánosságának biztosítása.
A DE OEC TDK irányítását a Tudományos Diákköri Tanács végzi. A TDT-nek az elnökségen kívül az Általános Orvostudományi Karról 9 oktató/PhD hallgató (továbbiakban oktató) tagja van, akiket évente a Választmány választ meg. Ezen kívül a DE OEC többi kara 1-1 oktatói, szavazati joggal rendelkező küldöttet delegál a TDT-be. A DE OEC azon karai, melyek tanszékeiről a választás tanévét megelőző tanévben tartott helyi TDK konferenciára benyújtott előadások száma eléri az összes előadás számának 15%-át, a fentiekben meghatározott létszámon felül 1-1 további oktató tagot jogosultak delegálni a TDT-be. A TDT hallgatói tagjainak létszáma (az elnökséget nem beleértve) megegyezik a TDT elnökségen kívüli oktatói tagjainak számával, e hallgatókat évente a Választmány választja meg. A DE OEC intézeteinek (klinikáinak, önálló tanszékeinek) TDK vezető oktatói ill. a TDT elnöke által jelölt oktatók/hallgatók közül a Választmány választja meg a TDT oktatói és hallgatói tagjait a TDT oktatói elnöke és oktatói titkára(i) kivételével. A fenti létszámon felül a TDT elnöksége javaslatot tehet legfeljebb 2-2 oktató ill. hallgató felvételére a TDT-be az adott tanév első TDT ülését megelőzően, mely javaslatról a TDT az adott tanév első ülésén dönt.
A TDT végrehajtó szerve az elnökség (TDTE). Tagjai az elnök és az oktatói titkár(ok), akiket az Orvos- és Egészségtudományi Centrum tudományos centrumelnök-helyettese nevez ki, valamint a hallgatói elnök és hallgatói titkár, akiket az elnök jelölése alapján a választmány választ meg. Az elnökség hallgatói tagjaival szemben elvárás, hogy kiemelkedő tudományos diákköri tevékenységet és tanulmányi munkát fejtsenek ki. Amennyiben egynél több oktatói titkár kerül kinevezésre a TDTE-be, a titkárok a feladatokat egymás között – a TDTE többi tagjának egyetértésével – minden tanév elején megosztják. Mindazon esetekben, amikor egyéb szabályzatok a TDT általános titkárát nevesítik, a meghatározott feladatmegosztás alapján a TDT bármely oktatói titkára elláthatja a feladatot.
A TDT elvi irányító és érdekképviseleti szerve az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT).
 
5. A TDK működése
5.1. Mind a regisztrált, mind a teljes jogú diákkörös a választott intézetben (klinikán) témavezetője irányításával dolgozik. Külön engedéllyel használhatja az intézet (klinika) kutatási eszközeit, műszereit, vegyszereit, részt vehet a klinikai betegellátásban. Témavezetője engedélyével beszámolhat munkájáról TDK előadás, TDK pályamunka és egyéb, nem a TDK keretében megvalósított formában (lásd 1. sz. melléklet).
Joga van részt venni a TDK rendezvényein, tudományos diákköri tevékenységét diplomamunkával egyenértékűvé elismertetni (lásd 2. sz. melléklet). Demonstrátori megbízást vállalhat, demonstrátori státuszra, illetve a TDT által meghirdetett ösztöndíjakra pályázhat.
5.2.1. A TDT határozatait ülésein hozza. Az ülést a TDT elnöke vagy megbízásából a TDTE más tagja hívhatja össze. Az ülések időpontját, helyszínét és a tárgyalandó napirendi pontokat az ülés kezdete előtt legalább 5 naptári nappal ki kell hirdetni. A TDT határozatait a jelen lévő tagok egyszerű többségével hozza; azokat a honlapján keresztül nyilvánossá teszi. A szavazás akkor érvényes, ha a TDT tagjainak több mint 50 %-a jelen van.
5.2.2. Személyi kérdést nem érintő ügyekben a TDT elnöke kezdeményezhet elektronikus szavazást, mely esetben a TDT tagjai a regisztrált e-mail címükről küldött üzenetben vagy a TDK honlapján kialakított felületen adhatják le szavazatukat a szavazás meghirdetésekor megadott időpontig. A szavazás lezárásának ideje nem lehet korábbi a meghirdetést követő hetedik naptári nap éjfélnél. Az elektronikus szavazás akkor érvényes, ha a TDT tagjainak több mint 50 %-a leadja szavazatát. Amennyiben a TDT legalább három tagja az adott kérdést elektronikus szavazásra alkalmatlannak tartja és ezt az álláspontját jelzi a TDT elnökének a szavazás lezárulta előtt, akkor az elektronikus szavazás az adott kérdésben érvénytelen. Ilyen esetekben a TDT elnökének 30 napon belüli időpontra TDT ülést kell összehívnia az 5.2.1. pontnak megfelelően, ahol kötelező napirendi pontként a tanácsnak szavaznia kell az adott kérdésről.
5.3. A TDT dönt a TDK munkatervéről és költségvetéséről. Intézményi konferenciákat szervez, gondoskodik a bíráló bizottságok felállításáról. Nyilvántartásba veszi (teljes jogú TDK taggá nyilvánítja) azokat a hallgatókat, akik munkájukról TDK előadás vagy pályamunka formájában már számot adtak. Külön kérelemre nyilvántartásba veszi (teljes jogú TDK taggá nyilvánítja) azokat a hallgatókat, akik tudományos társaságok kongresszusain szerepeltek vagy tudományos folyóiratban publikáltak. A TDT ösztöndíjakat, tanulmányutakat hirdethet meg, és a pályázatok alapján dönt a támogatások mértékéről és odaítéléséről. A TDT hallgató és oktató képviselőket küld az OTDT szakbizottságaiba.
5.4. A TDT javaslatot tesz a Weszprémi-díj, Török József-díj, az Endes Pongrác-ösztöndíj és a Kiváló Tudományos Munkáért adható ösztöndíj odaítélésére. A TDT a rendelkezésre álló források függvényében saját hatáskörben meghirdethet a hallgatók tudományos munkáját támogató ösztöndíjakat. Az ösztöndíjakra történő javaslattétel során a TDT a hallgató tanulmányi eredményét, nyelvvizsgáit, korábbi TDK és demonstrátori munkáját (előadások, pályamunkák, közlemények) veszi figyelembe, a szempontrendszert a TDT saját hatáskörben állítja fel.
5.5. A TDTE irányítja és összehangolja az intézeti (klinikai) diákköri tevékenységet. Működése közvetlenül a tudományos centrumelnök-helyettes felügyelete alá tartozik.
5.6. A TDK működési költségeit a DE OEC biztosítja.
5.7. A TDT hivatalos kommunikációs felülete a honlapja (tdk.med.unideb.hu). A TDK működésével kapcsolatos hatályos szabályzatokat a TDT a honlapon naprakészen közzéteszi. A honlapon közzétett információk nyomon követése a TDK-ban érdekelt hallgatók és oktatók feladata. Az ennek elmaradásából keletkező károkért a TDT nem tehető felelőssé.
5.8. A TDT hivatalos képviseletét az elnök látja el. Az elnök meghatározott ügykörökben képviseleti joggal ruházhatja fel a TDTE más tagjait.
 
1. sz. melléklet
A TDK pályamunkák beadásának és elbírálásának rendje
1. A TDK pályamunkákat a TDK honlapján közzétett technikai leírás szerint kell benyújtani.
2. A pályamunka függelékében kötelező pontosan megjelölni a hallgató által személyesen végzett munkafolyamatokat. A pályamunka bírálatra való kiadásának feltétele a beadási formának megfelelő dokumentumok TDT-hez történő hiánytalan megérkezése. A TDT a TDK pályamunkák készítésének kiadott szempontjait figyelembe nem vevő pályamunkákat bírálat nélkül visszautasítja. A pályamunka készítésének szempontjait tartalmazó „Tudományos diákköri pályamunkák készítésének és bírálatának szempontjai” című kiadvány a TDT honlapjáról tölthető le.
3. A pályamunkák beadása és bírálata a szorgalmi- és vizsgaidőszakok alatt folyamatos, július és augusztus hónapokban azonban szünetel. Azon végzős hallgatók számára, akik a TDK pályamunkát diplomamunkaként kívánják elfogadtatni, a TDT minden tanév I. félévének 4. oktatási hetéig közzé teszi a TDK pályamunka beadásának határidejét. Ezen határidő nem lehet korábbi, mint az adott tanévben január 15. A végzős hallgatók határidőn túl elkészített pályaművei kizárólag diplomamunkaként nyújthatók be, olyan TDK pályamunkaként, melyet diplomamunkaként kíván elfogadtatni, nem. Ha a hallgató elfogadott pályamunkáját valamilyen pályázathoz kívánja mellékelni, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a teljes elbírálási folyamat időigénye 90 nap. Ilyen esetekben a pályamunka beadása nem következhet be később, mint az adott pályázat beadási határideje előtti 91. naptári nap.
4. A bírálókat a tudományos centrumelnök-helyettes nevében a TDTE kéri fel. A vélemények alapját a tudományos folyóiratok bírálói által követett szempontok képezik, formai vonatkozásban a „Tudományos diákköri pályamunkák készítésének és bírálatának szempontjai” című TDK kiadvány az irányadó. A kiadvány szempontjainak nem megfelelő bírálatok a pályamunka értékelése szempontjából nem vehetők figyelembe. A bírálóknak legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre a bírálatuk elkészítésére. A bírálók véleményére a szerzők írásban válaszolnak, a bírálat megérkezését követő 15 napon belül. A válasz alapján a bírálóknak további 15 nap áll rendelkezésre a pályamunkáról alkotott végső véleményük elkészítésére. A két bírálói vélemény és a szerzői válaszok alapján a TDTE érdemi döntést hoz a pályamunkával kapcsolatos teendőkről, és a témavezetőt, ill. a hallgatót elektronikus úton (e-mail) értesíti. Amennyiben a két bíráló egymástól alapvetően eltérő döntést hoz (a pályamunkát elfogadja - nem fogadja el), a pályamunkát egy harmadik, független bírálónak kell kiküldeni, akinek 15 nap áll rendelkezésre a pályamunkáról alkotott bírálat elkészítésére. A pályamunka elfogadásáról szóló döntést legkésőbb a beadást követő 90. napon el kell juttatni a pályamunkát beadó hallgató számára. A TDT oktatói titkárának a feladata annak biztosítása, hogy amennyiben a pályamunkát benyújtó hallgató eleget tesz a fentebb meghatározott formai és időbeli követelményeknek, akkor a pályamunka elfogadásáról szóló végső döntés 90 napon belül megszülessen. Amennyiben a pályamunka kijelölt bírálói a megadott határidőre nem végzik el a bírálói feladatukat és ennek következtében a pályamunkával kapcsolatos végső döntés várhatóan ezen időtartamon belül nem születik meg, a TDT oktatói titkárának joga van pótbírálót kijelölni a TDT oktató/PhD hallgató tagjai közül. A kijelölt pótbírálónak a bírálatot a TDT oktatói titkára által (a teljes eljárásra rendelkezésre álló 90 napos határidő figyelembe vételével) meghatározott határidőn belül kell elkészíteni. A bírálói aktivitásról a TDT oktatói titkára köteles hivatalos jelentést készíteni a TDT elnök vagy a tudományos centrumelnök-helyettes kérésére.
5. Az elfogadott TDK pályamunka egy példányát az intézet/klinika TDK felelőse elhelyezi az intézet/klinika elektronikus archívumában, igény szerint pedig bekötve az intézet/klinika könyvtárában. A TDT elnöksége az elfogadott pályamunkákat elektronikus formátumban archiválja, ezért a pályamunka elfogadása után a hallgató köteles az elfogadott pályamunka elektronikus változatát is egyetlen, a közzétételhez megfelelő formátumban a TDT számára megküldeni, együtt a pályamunka címének angol fordításával. A TDT pályamunka elfogadását igazoló okiratot az elfogadott pályamunka elektronikus archiválásra alkalmas változatának hiánytalan megérkezése után állítja ki.
6. A TDT az elfogadott pályamunkákat az elfogadástól számított 30 napon belül a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumán keresztül teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatal méltányolható okból a pályamunka szerzőjének ill. szerzőinek a témavezető(k) által is támogatott, írásban, a pályamunka elfogadása előtt előterjesztett kérése alapján legfeljebb két évig késleltethető. A késleltetésre vonatkozó kérés elbírálását a TDTE végzi.
 
2. melléklet
TDK pályamunka elfogadása diplomamunkaként
A TDK-ban végzett tevékenység és az azok során nyert eredmények alapját képezhetik a diplomamunkának. Elfogadott, egyszerzős pályamunkát diplomamunkaként történő elfogadásra be lehet nyújtani:
1. átdolgozott formában a diplomamunkákra érvényes formai előírásoknak megfelelően. A diplomamunkaként beadott átdolgozott pályamunkát a kijelölt bírálók ugyanolyan módon értékelik, mint a többi diplomamunkát. Ebben az esetben a munka bírálatát a Tanulmányi Osztály irányítja.
2. eredeti formában, átdolgozás nélkül. Ebben az esetben a pályamunkához csatolni kell a bírálatokat és az azokra adott hallgatói válaszokat, illetve a TDT által kiadott adatlapot, melyeket a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani.
Többszerzős pályamunkát változatlan formában csak az első szerző használhatja fel diplomamunkaként, de ebben az esetben is szükséges a többi szerző írásbeli lemondó nyilatkozata, amit csatolni kell a diplomamunkaként történő beadáshoz. Többszerzős pályamunkát a többi (második, harmadik, stb.) szerző diplomamunkaként csak átdolgozott formában, a többi szerző írásbeli hozzájárulása, ill. lemondó nyilatkozata csatolásával adhat be. Ebben az esetben a diplomamunkaként beadott pályamunkát a kijelölt bírálók ugyanolyan módon értékelik, mint a többi diplomamunkát. Egy pályamunka – akár változatlan formában, akár átdolgozás után – csak egy alkalommal adható be diplomamunkaként.
Amennyiben a pályamunka eredeti formában került beadásra (egyszerzős, ill. az első szerző által benyújtott többszerzős munkák), a pályamunka hivatalos bírálata automatikusan elfogadható a diplomamunka opponensi véleményeként. Diplomamunkaként csak az a pályamunka fogadható el, melynek anyagából az a szerző, aki a pályamunkát diplomamunkaként kívánja elfogadtatni, elsőszerzős előadást tartott a helyi TDK konferencián. További feltétel, hogy minden helyi TDK konferencián elhangzó előadás végén a hallgató köteles egy olyan ábrát bemutatni, amely részletezi, hogy az előadó(k)nak mi volt a saját munkája a bemutatott anyagban.
Az előadás akkor fogadható el diplomamunka védésként, ha a zsűri érvényes szavazatainak 2/3-a ezt támogatja. Az előadás ekkor „jeles” érdemjeggyel kerül elfogadásra diplomamunka védésként. A védésként történt elfogadás csak akkor érvényesíthető, ha a hallgató a témából pályamunkát is adott be, amit diplomamunkaként elfogadtak.
TDK pályamunkaként, ill. diplomamunkaként elfogadható lektorált folyóiratban megjelenő in extenso elsőszerzős közlemény is. Ebben az esetben a cikk egy példányát be kell nyújtani a TDT-hez, amiről a TDT Elnöksége által kijelölt kéttagú bizottság eldönti, hogy elfogadható-e TDK pályamunkaként. TDK pályamunkaként elfogadott közlemény felhasználható diplomamunkaként, ha a hallgató azt a Tanulmányi Osztálynál kezdeményezi. Ehhez mellékelni kell
(1) a közlemény egy példányát,
(2) a TDTE által kiadott minősítést arról, hogy a közlemény TDK pályamunkaként elfogadható
TDK pályamunkaként elfogadott közlemény csak abban az esetben fogadható el diplomamunkaként is, ha a szerző rendelkezik a közleménynek megfelelő témában tudományos diákköri konferencián, vagy hazai vagy nemzetközi kongresszuson tartott előadással. Az elfogadás feltétele, hogy az előadást az a hallgató tartsa, aki a pályamunkát diplomamunkaként kívánja elfogadtatni. Az előadás absztraktjának fénymásolatát a konferencia kiadvány borító- vagy címlapjának másolatával együtt el kell juttatni a Tanulmányi Osztályra az előbbiekben (1;2) megjelölt dokumentumokkal együtt. A munka ebben az esetben is jeles minősítéssel kerül elfogadásra diplomamunkaként.
 
3. melléklet
Demonstrátori és Endes Pongrác-ösztöndíj szabályzat
1. A DE legkiválóbb hallgatói nem díjazott egyetemi demonstrátori megbízással, melyet a Tudományos Diákköri Tanács javaslata alapján a DE ÁOK Tanulmányi Bizottsága ítél oda, bevonhatók a DE Orvos- és Egészségtudományi Centrumban folyó oktató munkába. A demonstrátori rendszer célja a jól tanuló, sikeres TDK és oktató munkát folytató hallgatók elismerése. Sikeres tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori aktivitás és kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén a TDT javaslata alapján a DE ÁOK Tanulmányi Bizottsága Endes Pongrác-ösztöndíj adományozásáról is dönt.
2. Az Endes Pongrác-ösztöndíjban részesülők száma nem haladhatja meg a DE OEC aktív, nappali tagozatos hallgatóinak létszámának 4%-át (amennyiben erről más értelmű döntés nem születik).
3. Az Endes Pongrác-ösztöndíjra a pályázatot az Általános Orvostudományi Kar dékánja hirdeti meg. Endes Pongrác-ösztöndíjra pályázhat a Debreceni Egyetem minden hallgatója, aki a DE OEC valamely oktatási szervezeti egységében (OSZE) demonstrátori tevékenységet végez. Amennyiben a hallgató külföldi tartózkodása vagy más ok miatt nem tud eleget tenni oktatási kötelezettségeinek, köteles az Endes Pongrác-ösztöndíjról írásban lemondani.
4. Az Endes Pongrác-ösztöndíj és a nem díjazott demonstrátori státusz odaítélése minden szemeszter elején egy szemeszterre történik. A pályázatok beadásának határideje nem lehet a szemesztert legkésőbb kezdő évfolyam (a DE ÁOK általános orvos szak szigorló évének kivételével) első oktatási hetének a vége előtt. Az első szemeszterben beadott pályázatokat a második szemeszter elején minden esetben meg kell újítani. A TDT a beérkezett pályázatokat rangsorolja. A rangsor alapján a TDT az egyes pályázatok esetében nem díjazott demonstrátorságra tesz javaslatot vagy nem javasolja a demonstrátori státusz odaítélését. A nem díjazott demonstrátori státusz feltétele az, hogy a demonstrátor szemeszterenként legalább 15 órát oktasson. A nem díjazott demonstrátori státusz további feltétele a legalább 4,0-es ösztöndíjindex (az utolsó két félév, az általános orvos szak szigorló évén az 5. év két félévének átlagolt ösztöndíjindexe). Az Endes Pongrác-ösztöndíj feltétele a korábban nem díjazott demonstrátori státuszban oktatott minimum 1 szemeszter. Az Endes Pongrác-ösztöndíj kifizetése a Tanulmányi Osztályon keresztül történik ösztöndíj formájában. Az a hallgató, aki nem rendelkezik nem díjazott demonstrátori státusszal, az OSZE vezetőjének döntése alapján szintén folytathat oktatási tevékenységet, ez azonban nem tekinthető egyenértékűnek a demonstrátori státusszal. Ennek esetleges anyagi elismeréséről az az OSZE dönt, ahol a hallgató oktat.
5. A demonstrátori státuszra, ill. az Endes Pongrác-ösztöndíjra beadott pályázatnak tartalmaznia kell a szaktárgyi vizsgák eredményét, az előző két szemeszter (az általános orvos szak szigorló évén az 5. év két félévének) ösztöndíjindexét, a TDK tevékenység idejét, a TDK-s eredmények rövid összefoglalását, illetve a korábbi demonstrátori megbízatást.
6. A pályázatokat a hallgatónak a TDT honlapján található elektronikus űrlap használatával kell benyújtania a TDT-hez. A kitöltött űrlapot az elektronikus benyújtást követően nyomtatott formában azon OSZE-hez is be kell nyújtani, amelyikben a hallgató demonstrátori tevékenységet kíván folytatni. Az OSZE vezetője a pályázatokat rangsorolja, s rajtuk a javasolt megbízás jellegét (mely csoportok, heti hány órában, hány héten át történő oktatása, egyéb feladatok) feltünteti. A pályázatokat az OSZE TDK felelőse az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalba juttatja el, ahonnan azokat véleményezésre a TDT-hez kell továbbítani. Csak a hallgató által elektronikus formában beadott és az OSZE által a Dékáni Hivatalba nyomtatott formában is eljutatott pályázatok tekinthetőek érvényesnek. Bármely változat hiánya vagy a két változat hallgató által kitöltendő része közötti bárminemű eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
7. A TDTE a pályázatok tartalmát a Tanulmányi Osztállyal ellenőriztetheti, és a feltételeknek megfelelő pályázatokat a TDK tevékenység és az oktatómunka alapján rangsorolja. A javaslat alapján az Általános Orvostudományi Kar Tanulmányi Bizottsága hoz végleges döntést.
8. Az Endes Pongrác-ösztöndíj összegét a DE OEC mindenkori költségvetése szabja meg. Kifizetése a tárgyhónapban, a többi hallgatói járandósággal együtt történik.
CsatolmányMéret
TDK szabályzat (PDF)102.57 KB

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program